Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W naszej szkole kierujemy się indywidualnym podejściem do ucznia. Naszym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi wsparcia odpowiedniego dla jego potencjału rozwojowego.

Na początek diagnoza…

W Społecznej Czwórce prowadzimy systemowe badania uczniów na każdym etapie rozwoju dziecka, w celu zdiagnozowania ich możliwości rozwojowych, mocnych i słabych stron oraz określenia niezbędnego wsparcia ze strony nauczycieli i pedagogów.

Szkoła Podstawowa:

 • Badania dojrzałości szkolnej – wszyscy kandydaci do klasy zerowej i pierwszej
 • Badania Skalami Inteligencji i Rozwoju IDS – w celu zdiagnozowania przyczyn trudności w funkcjonowaniu poznawczym, umiejętności językowych, logiczno-matematycznych i sferze emocjonalno-społecznej oraz potwierdzenia uzdolnień i talentów - wybrani uczniowie klas 1-4
 • Badania preferencji sensorycznych i dominacji półkulowej – w celu zdiagnozowania preferowanego sposobu przyswajania informacji i stylu uczenia się - wszyscy uczniowie klas 5-6

Gimnazjum:

 • Badania Inteligencji Wielorakich – w celu określenia silnych stron i najważniejszych obszarów potencjalnego rozwoju - wszyscy uczniowie klas I
 • Badania preferencji i predyspozycji zawodowych – w celu przygotowania uczniów do podjęcia decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia - wszyscy uczniowie klas III

Indywidualizacja nauczania – praca na lekcjach…

 • Lekcje języków obcych i matematyki/informatyki prowadzimy w małych grupach - dzielimy zespoły klasowe kierując się zasadą dobrania do mniejszej grupy uczniów o podobnym potencjale rozwojowym
 • Dostosowujemy sposób przekazywania treści lekcyjnych do preferencji sensorycznych i stylów poznawczych zdiagnozowanych u uczniów (ze względu na dominujący wzrokowy, słuchowy lub kinestetyczny sposób przyswajania informacji)
 • Aby każdy uczeń podczas lekcji miał szansę na aktywną pracę, stosujemy zasadę „równej dystrybucji uwagi w klasie”
 • Zawsze kiedy to jest możliwe, różnicujemy i dostosowujemy poziom trudności zadań w trakcie pracy lekcyjnej i zadań domowych do umiejętności uczniów

Indywidualizacja nauczania – praca z uczniem zdolnym…

 • Zasady pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym opisuje Szkolny System Wspierania Talentów i Zdolności
 • Przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych – co drugi uczeń Szkoły Podstawowej jest objęty przygotowaniem do konkursów: przyrodniczego „Świetlik” i matematycznego – „Kangur”. Co czwarty uczeń Gimnazjum uczestniczy w przygotowaniach do konkursu matematycznego – „Kangur” oraz do olimpiady z języka angielskiego
 • Najzdolniejsi uczniowie objęci są indywidualnym tokiem nauczania

Indywidualizacja nauczania – praca z uczniem z trudnościami…

W szkole prowadzone są wszystkie rodzaje zajęć wspomagających: dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne, logopedyczne tutaj

W razie potrzeb naszych uczniów prowadzimy również nauczanie indywidualne

Indywidualizacja nauczania – tutoring 

Indywidualizacja nauczania – wychowawca menedżerem klasy…

Kluczową rolę w tym systemie odgrywa wychowawca klasy, który na podstawie informacji o potrzebach edukacyjnych i rozwojowych ucznia inicjuje i włącza właściwych specjalistów do współpracy

 

Back to top