Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Społecznej Szkoły Podstawowejnr 4

im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im prof. Adama Wodziczki w Poznaniu powstał w wyniku silnego przekonania naszej społeczności, że rolą i zadaniem edukacji szkolnej jest harmonijne oddziaływanie zarówno w zakresie przekazywania wiedzy, jak i kształtowania zachowań, postaw i umiejętności uczniów oraz podejmowania niezbędnej profilaktyki.

Misja Szkoły, nasze wartości i priorytety, którymi się kierujemy i które tworzą nasz Program Wychowawczo - Profilaktyczny, są unikalną wartością Społecznej Czwórki, wypracowaną przez wszystkich uczestników szkolnej społeczności: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Misja Społecznej Czwórki:

 „Inspirujemy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia”

Jesteśmy szkołą z misją i wartościami. Zależy nam, aby każdy, kto rozpoczyna z nami przygodę: uczeń, rodzic czy nauczyciel wiedział, co jest dla nas w szkole ważne i uczył się razem z nami kształtować swój charakter, rozwijał się, umiał wpływać na otaczający nas świat.

Inspirujemy do rozwoju pokazując młodemu człowiekowi wiele możliwości, zachęcając do działania, próbowania swoich sił, poszukiwania talentów, rozbudzania pasji. Od pierwszego dnia służą temu zajęcia lekcyjne, na których uczymy przez działanie, przez doświadczenie oraz zajęcia po lekcjach, w trakcie, których można rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

Inspiracją w szkole są zajęcia, spotkania z nauczycielami, odwiedziny ciekawych gości, wyjścia do teatru, lekcje muzealne, spotkania z artystami.

 

Wychowanie do szczęścia oznacza dla nas świadome życie, dokonywanie wyborów, godzenie się z ich konsekwencjami. Pozwalamy naszym uczniom na popełnianie błędów, ale przede wszystkim staramy się, aby odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 

Cztery wartości Społecznej Czwórki

Uważamy, że człowiek, aby mógł się rozwijać, potrzebuje celów, do których dąży i wartości, którym stara się być wierny.

Naszym uczniom stwarzamy możliwości rozwoju w podstawowych obszarach życia człowieka:

intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, duchowym i społecznym.

Wyznajemy zasadę, że zrównoważony rozwój w każdym obszarze, zrozumienie własnego funkcjonowania w świecie oraz relacje z innym ludźmi pozwolą młodemu, a później dorosłemu człowiekowi, odnosić sukcesy i żyć szczęśliwie.

W codziennym życiu szkolnym postawiliśmy na cztery wartości. Wybraliśmy je wspólnie i uznaliśmy za kluczowe:

  1. uczciwość – oznacza dla nas bycie fair, wywiązywanie się z danego słowa i przestrzeganie zasad i reguł zawsze, także wtedy, gdy inni tego nie widzą lub tego nie oczekują
  2. samodzielność – rozumiemy jako aktywne poszukiwanie rozwiązań, stawianie ważnych pytań, samodzielne podejmowanie wyborów i odwagę rozwiązywania trudnych problemów zarówno w dziedzinie nauki, jak i w relacjach między ludźmi
  3. doskonalenie się – to dla nas chęć samodzielnej i aktywnej mobilizacji do samorozwoju
  4. współpraca – czyli zdolność tworzenia więzi koleżeńskich i współdziałania z innymi na rzecz osiągania wspólnych celów

 

Cztery Priorytety Społecznej Czwórki

Uznaliśmy, że dla naszego harmonijnego rozwoju powinniśmy określić również priorytety, którymi wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej tzn. uczniowie, nauczyciele i rodzice, będziemy się kierować w codziennej nauce i pracy wychowawczej. W toku wspólnych dyskusji i warsztatów wybraliśmy i postanowiliśmy respektować następujące priorytety:

  1. Działamy, uczymy się, myślimy – odpowiedzialnie.
  2. Szanujemy siebie nawzajem i otaczający nas świat.
  3. Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy osiągać osobiste sukcesy.
  4. Wspieramy działania społeczne, wszyscy pomagamy, każdy na miarę swoich możliwości.

Aby nasze wysiłki były skuteczne, od pierwszego kontaktu ze szkołą zachęcamy naszych uczniów do odpowiedzialności. Na początku za swój strój i przygotowanie do lekcji, za to, że coś trzeba zapamiętać, coś przekazać, coś przynieść. Następnie – za słowa, jakie wypowiadamy, za zachowania wobec innych, za swoje wybory. Odpowiedzialnie uczymy się, myślimy i działamy tzn. staramy uświadamiać sobie nawzajem, że nasze dzisiejsze zachowania i decyzje będą owocowały w przyszłości.

Zależy nam na wysokim poziomie nauczania i rozwoju intelektualnym naszych uczniów, starannie monitorujemy postępy i efektywność podejmowanych działań. Stwarzamy możliwość spotkania naszych absolwentów, którzy opowiadając o swoich losach, pokazują możliwości, jakie otwiera przed nimi nauka, a przede wszystkim życie z pasją.

Uczymy i wymagamy w słowach i zachowaniach okazywania sobie wzajemnego szacunku. Szczególną uwagę zwracamy na relacje z drugim człowiekiem, rówieśnikiem, dorosłym. Uważamy, że starsi powinni być przykładem dla młodszych. Dużą wagę przywiązujemy do działań prospołecznych, aby uwrażliwić na otaczający nas świat. Działamy zawsze mając na względzie ochronę przyrody i środowiska naturalnego.

Wiemy, że ta kształtowana od pierwszego kontaktu ze szkołą wrażliwość na człowieka i jego otoczenie rozwija kompetencje społeczne i emocjonalne, tak ważne dla osiągnięcia sukcesu w życiu. Dlatego uczymy rozpoznawania emocji, radzenia sobie z nimi, a także ich wyrażania.

W naszych działaniach wiele miejsca zajmuje sztuka i odbiór wytworów kultury. Umożliwiamy spotkania z artystami i ich dziełami, rzeźbą, filmem, muzyką, malarstwem, to stałe elementy w naszych zajęciach. Przez rzeźbę, rysunek, film, śpiew nasi uczniowie mogą pokazać swoje odczucia, ukazywać świat, jaki widzą.

Staramy się poszukiwać i wspierać rozwój talentów i uzdolnień naszych uczniów oraz pomagać im w osiąganiu osobistych sukcesów przede wszystkim przez dążenie do indywidualnego podejścia w nauczaniu i wsparcia rozwoju naszych podopiecznych.

Na kolejnych etapach rozwoju ucznia (wczesnoszkolnym, w klasach 5-6 szkoły podstawowej) realizujemy badania, dzięki którym diagnozujemy między innymi silne i słabsze strony rozwoju i umiejętności uczniów, a także preferowane przez nich sposoby uczenia się. Dzięki temu możemy dostosowywać metody pracy z uczniami do ich możliwości rozwojowych.

Nauczanie wybranych przedmiotów prowadzimy w małych grupach. Dużą liczbę uczniów obejmujemy przygotowaniem do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Wspieramy rozwój umiejętności i talentów sportowych umożliwiając uprawianie kilku dyscyplin sportowych w ramach wychowania fizycznego.

Stwarzamy uczniom wyjątkową szansę rozwoju indywidualnego dzięki prowadzeniu w szkole tutoringu, który daje okazję dostosowania ścieżki edukacyjnej podopiecznego lub wsparcia jego rozwoju osobistego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Na co dzień wspieramy działania społeczne, wszyscy pomagamy, każdy na miarę swoich możliwości. Będąc szkołą społeczną, przykładamy bardzo dużą wagę do działań na rzecz innych i niesienia pomocy. Uważamy, że aktywność na rzecz drugich, pomaganie ludziom i zwierzętom, uczą nie tylko wrażliwości społecznej, ale również poprawiają jakość życia i nadają mu głębszy sens. Dlatego nasi uczniowie chętnie angażują się w istniejące w szkole formy wolontariatu, uczestniczą w różnych zbiórkach na rzecz naszej szkoły oraz dla osób potrzebujących pomocy spoza naszej społeczności.

Pragniemy stale rozwijać nasze zdolności i doskonalić umiejętności, a także chcemy zapobiegać temu co przeszkadza w rozwoju. Dlatego prowadzimy systematyczną diagnozę potrzeb społeczności szkolnej i na jej podstawie podejmujemy niezbędne działania profilaktyczne. Na podstawie wyników badań ankietowych wyznaczamy cele i zadania, które dotyczą zarówno pracy wychowawczej, podejmowanych działań edukacyjnych jak i poprawy organizacji i funkcjonowania szkoły.

Cele, wartości i priorytety zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu są podstawą do formułowania szczegółowych rocznych Planów Wychowawczo - Profilaktycznych.

Back to top