Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner reklamowy

Wnisek o przyjęcie dziecka do Społecznej Czwórki

Dane dziecka:

Imię dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

Drugie imię
Nieprawidłowe dane

Nazwisko dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

PESEL dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

Proszę upewnić się, że numer PESEL jest poprawny. (11 cyfr)

Data Urodzenia:(*)

Nieprawidłowe dane

Miejsce urodzenia:(*)
Nieprawidłowe dane

Województwo(*)
Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania dziecka:

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Kod Pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

(format xx-xxx)

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Dane kontaktowe mamy:

Imię mamy/opiekuna(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko mamy/opiekuna(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

format (xxx-xxx-xxx)

Email(*)
Niewłaściwy adres

Adres inny niż dziecka:(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

(format xx-xxx)

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Dane kontaktowe ojca:

Imię ojca/opiekuna:(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwisko ojca/opiekuna(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Nieprawidłowe dane

(format xxx-xxx-xxx)

Email(*)
Niewłaściwy adres

Adres inny niż dziecka(*)
Nieprawidłowe dane

Ulica(*)
Nieprawidłowe dane

Numer domu(*)
Nieprawidłowe dane

Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy(*)
Nieprawidłowe dane

(format xx-xxx)

Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane

Pozostałe dane:

Miejsce pracy mamy(*)
Nieprawidłowe dane

(pełna nazwa)

Adres miejsca pracy mamy(*)
Nieprawidłowe dane

Miejsce pracy ojca(*)
Nieprawidłowe dane

(pełna nazwa)

Adres miejsca pracy ojca(*)
Nieprawidłowe dane

Do której klasy dziecko powinno zostać przyjęte?(*)
Nieprawidłowe dane

Drugi język (dot. kl. 4-8)(*)
Wybierz drugi język

dotyczy klas 4 - 8

Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do SSP nr 4?(*)
Nieprawidłowe dane

Do której klasy? (np. 4SP)(*)
Nieprawidłowe dane

W jaki sposób mogę zaangażować się na rzecz społeczności szkolnej?(*)
Nieprawidłowe dane

Numer i adres szkoły rejonowej(*)
Nieprawidłowe dane

Nazwa i adres przedszkola/poprzedniej szkoły(*)
Proszę podać nazwę i adres poprzedniej szkoły lub przedszkola

Imię i nazwisko osoby wypełniającej(*)
Nieprawidłowe dane

Email(*)
Nieprawidłowe dane

Wpisz kod z obrazka(*)
Wpisz kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane

(*)
Nieprawidłowe dane

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

przyjmuję do wiadomości, iż:   

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. prof. Adama Wodziczki, os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań (dalej: „Szkoła”), e-mail: sekretariat@spolecznaczworka.pl .

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole jest Sebastian Łabowski e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez Administratora przez okres rekrutacji na rok szkolny 2022/2023  i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmiotom świadczącym usługi księgowe i informatyczne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora dostęp do danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.”

Nie działa! Zgłoś problem administratorowi.

Back to top